Nuuts

Zittesj Laesplenkske & Greumelmetjes

In 2019 höbbe veer ‘t Zittesj Laesplenkske en de Greumelmetjes oetgegaeve.

De plenkskes en metjes ware op korte tied oetverkoch. Doordat veer mirke dat d’r nog ummer belangsjtèlling veur waar höbbe veer eine herdrök laote make. Ze zeen dus nog ummer te koup!

‘t Zittesj Laesplenkske in forex oetvuiering kos €9,95 en de Greumelmetjes zeen te koup veur €1,95 per sjtök.

De Laesplenkskes en Greumelmetjes zeen te koup bie  Speels in de Pötsjtraot, Boukhanjel Krings in de Brandjsjtraot en bie de VVV in de Rosmolensjtraot.

Trakteier femieje, vrunj en kènnisse op ein origineel kado!