Nuuts

Zittesj Laesplenkske & Greumelmetjes

Höb geer ze ouch al? ’t Door Veldeke Zitterd oetgegaeve Laesplenkske en de Greumelmetjes.

De eesjte plenkskes en metjes ware in korte tied oetverkoch. Vanwaege de vraog höbbe veer d’r bie laote make. Ze zeen dus nog ummer te koup!

’t Zittesj Laesplenkske in forex oetvuiering kos €9,95 en de Greumelmetjes zeen te koup veur €1,95 per sjtök.

De Laesplenkskes en Greumelmetjes zeen te koup bie  Speels in de Pötsjtraot, Boukhanjel Krings in de Brandjsjtraot en bie de VVV in de Rosmolensjtraot.

Trakteier femieje, vrunj en kènnisse op ein origineel kado!